Privacybeleid Dynapps N.V.


Privacyverklaring publiek
Privacyverklaring werknemers
Privacyverklaring vacatures


Privacyverklaring publiek

Dynapps N.V. (hierna, “Dynapps”, “wij”, “ons” en “onze” genoemd) begrijpen hoe belangrijk privacy is voor u en respecteren uw privacy. 

Gelieve deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Wij leggen erin uit:

1. Welke gegevens wij verzamelen
2. Hoe wij uw gegevens verzamelen
3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
4. Aan wie wij geven uw gegevens door
5. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
6. Hoe wij beveiligen uw gegevens
7. Hoe u oefent uw rechten als betrokkene uit
8. Wijziging van deze privacyverklaring


1. Welke gegevens wij verzamelen


De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen onder meer betreffen:

 • Identificatiegegevens en contactinformatie: naam en voornaam, e-mailadres bij het gebruik van ons contactformulier.
 • Gegevens die verband houden met de levering van onze producten en diensten en de prospectie daartoe: offertes, facturen, betalingsgegevens, geleverde producten en diensten, contracten, enz.
 • Marketinggegevens en gegevens betreffende het gebruik van onze website en sociale media: marketingsvoorkeuren, opt-in en opt-out verzoeken, deelname aan door Dynapps georganiseerde events, posts op de door ons geëxploiteerde sociale media-applicaties (facebook, instagram, blogs, forums, enz.), browsertype, taalvoorkeur, IP-adres, enz.
 • Gegevens betreffende geuitte klachten en verzoeken en de afhandeling daarvan.


2. Hoe wij uw gegevens verzamelen


Wij verzamelen op verschillende wijzen persoonsgegevens, met name persoonsgegevens die wij ontvangen:

 • van de betrokkene zelf;
 • van andere partijen, bijvoorbeeld wanneer onze klant of leverancier een onderneming is en de betrokkene door deze onderneming als contactpersoon wordt aangewezen, of wanneer wij in het kader van onze dienstverlening aan de werkgever van de betrokkene persoonsgegevens dienen te verwerken;
 • via het gebruik door de betrokkene van onze website, sociale media en andere tools;
 • publiek beschikbare informatie.


3. Hoe wij uw gegevens gebruiken


De persoonsgegevens die wij verwerken zijn steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden, bijvoorbeeld de aard van de dienst of het product die/dat wij dienen te verstrekken, de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, de gerechtvaardigde belangen die wij daartoe hebben of de specifieke toestemming die u ons daartoe gegeven heeft.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met de onderstaande scenario’s op basis van het uitvoeren van een overeenkomst of/en het behartigen van gerechtvaardigd belang:

 • Levering van producten of diensten aan onze (potentiële)klanten;
 • Verwerking in het kader van onze eigen administratieve, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke verplichtingen;
 • interne risico-analyses, audits, kwaliteits- en veiligheidscontrole;
 • Direct marketing.


Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van onze klanten of contactpersonen bij onze klanten te verwerken voor het verzenden, via elektronische weg, van reclameboodschappen, newsletters, uitnodigingen voor commerciële events en dergelijke meer, mits deze betrekking hebben op gelijkaardige producten en diensten. U hebben echter recht te allen tijde er bezwaar tegen te maken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang vóór uw uitoefening van recht. Zie sectie 7 voor meer informatie: Hoe u oefent uw rechten als betrokkene uit


Wij verwerken de volgende gegevens op grond van uw toestemming:

 • Direct Marketing: met uw toestemming verwerken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer voor marketingdoeleinden.
 • Cookie: wij gebruiken de essentiële cookiegegevens wanneer u op de website navigeert, en met uw toestemming gebruiken we de non-essentiële cookiegegevens voor marketing- en analysedoeleinden.


U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking. Zie sectie 7 voor meer informatie: Hoe u oefent uw rechten als betrokkene uit.


4. Aan wie wij geven uw persoonsgegevens door


Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt of geraadpleegd in de landen/de regio’s waar de dienstverleners, verwerkers or commerciële partners van Dynapps aanwezig zijn.


Indien er geen gelijkwaardigheidsbesluit van de Commissie is voor het bestemmingsland, zullen zij gebruik maken van passende en redelijke veiligheidsmechanism, zoals beschreven in artikel 46 van de AVG, en dergelijke overdrachten en veiligheidsmechanismen worden gedocumenteerd overeenkomstig artikel 30 van de AVG. Zij maken gebruik bijvoorbeeld van modelcontractbepalingen om de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te beschermen, en ervoor te zorgen dat er een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming van toepassing is op uw persoonsgegevens, zelfs als de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming niet rechtstreeks van toepassing is.


5. Hoe lang wij uw gegevens bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij een verlenging van de bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. De bewaartermijn kan variëren per scenario, product en dienst. Wij bepalen de bewaartermijn door de volgende punten in overweging te nemen:

 • de tijd die nodig is om persoonsgegevens te bewaren voor zakelijke doeleinden, waaronder het leveren van producten en diensten; 
 • het bijhouden van bijbehorende transactie- en bedrijfsadministratie; 
 • het controleren en verbeteren van de prestaties en kwaliteit van producten en diensten; 
 • het waarborgen van de veiligheid van systemen, producten en diensten; 
 • het behandelen van mogelijke vragen of klachten van klanten of andere belanghebbenden; 
 • de vereisten van wetten, contracten en andere richtlijnen inzake het bewaren van gegevens; 
 • de sectorale normen voor bewaartermijnen;

Publieke gegevens worden maximaal 1 jaar bijgehouden.


6. Hoe wij uw gegevens beveiligen


Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, die omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het opstellen en bijhouden van beleid- en proceduredocumenten met betrekking tot informatiebeveiliging en gegevensbescherming;
 • het beoordelen en beheer van risico’s en incidenten;
 • het uitvoeren van technische beveiligingscontroles, zoals het gebruikmaken van informatieclassificatie, toegangscontrole en authenticatiemethoden, fysieke/omgevings-/netwerks/perimeterscontroles, technologieën zoals encryptie, anonimisering, pseudonimisering of segmentering, technologieën voor indringerdetectie en -preventie, monitoring- en antimalwaresoftware; gegevensback-up, bedrijfscontinuïteit en noodherstel, enz.;
 • het onderzoek naar informatiebeveiligingsprogramma van leveranciers;
 • het organiseren van bewustmakingsopleidingen;
 • het deelnemen aan beveiligingscertificeringsproces en het uitvoeren van audits;


7. Hoe u oefent uw rechten als betrokkene uit


Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschikt u als betrokkene over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om uw gegevens in te kijken; 
 • Recht om uw gegevens aan te passen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om de gegevensverwerking te beperken;
 • Recht om uw gegevens te laten wissen;
 • Recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om uw gegevens over te dragen;
 • Recht om klachten in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.


Wij dienen u erop te wijzen dat deze rechten niet altijd absoluut zijn, dat wij in bepaalde omstandigheden gerechtigd zijn of zelfs wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens verder te verwerken en dat wij derhalve niet steeds (volledig) aan uw verzoek kunnen tegemoetkomen. In dat geval zullen wij u hierover informeren.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen, behoudens in geval van misbruik en in welk geval wij gerechtigd zijn administratiekosten aan te rekenen om aan uw verzoeken te voldoen.

Indien wij in onze relatie met onze klant, van wie wij uw gegevens als betrokkene ontvingen, slechts als verwerker optreden, zullen wij u hierover inlichten en dient u uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten tot onze klant te richten.

Voor alle vragen in verband met de uitoefening van uw rechten kan u zich richten tot: security@dynapps.be.

De gegevensbeschermingsauthoriteit kan helpen met verdere geschillen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina, u kan hen bereiken via: contact@apd-gba.be 


8. Wijzigingen van deze privacyverklaring


In verband met de verdere ontwikkeling van onze website, producten en diensten, alsook de wijziging van toepasselijke wetgevingen, kunnen wij deze privacyverklaring bijwerken. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen. U kan te allen tijde de meest recente versie van deze privacyverklaring terugvinden op onze website.

 

Privacyverklaring werknemers

Dynapps N.V. (hierna, “Dynapps”, “wij”, “ons” en “onze” genoemd) begrijpen hoe belangrijk privacy is voor u en respecteren uw privacy. 


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Dynapps, als verantwoordelijke voor de verwerking, de persoonsgegevens van werknemers verwerkt in het kader van haar activiteiten. Deze privacy-policy breidt verder uit op de publieke privacy policy, en bevat dus de belangrijkste wijzigingen. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen, mocht dit nodig zijn. 

D


1. Welke gegevens wij verzamelen


De categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen onder meer betreffen:

 • Identificatiegegevens en contactinformatie: naam en voornaam, gebruikersnaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres, rijksregisternummer, paspoortnummer, identiteitskaartnummer, kopie van paspoort of identiteitskaart, ondernemingsnummer, bis-registernummer, nummerplaat, enz.
 • Persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de samenstelling van het gezin: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, immigratiestatuut, burgerlijke staat, huwelijk of vorm van samenleven, namen van de echtgeno(o)t(e) of van de partner, naam van de kinderen, aantal kinderen, personen ten laste, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, datum van echtscheiding, enz.


3. Hoe wij uw gegevens gebruiken


In sommige gevallen hebben wij een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 • Als werkgever hebben wij de verplichting om bepaalde gegevens van onze werknemers te verzamelen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht;

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking. Zie sectie 7 voor meer informatie: Hoe u oefent uw rechten als betrokkene uit.

Privacyverklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

1. Wat is het doel van deze privacyverklaring? 


Dynapps N.V. (hierna, “Dynapps”, “wij”, “ons” en “onze” genoemd) begrijpen hoe belangrijk privacy is voor u en respecteren uw privacy. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Dynapps, als verantwoordelijke voor de verwerking, de persoonsgegevens van sollicitanten verwerkt in het kader van haar activiteiten. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen, mocht dit nodig zijn. 


2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?


De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen onder meer, doch zijn niet beperkt tot:

 • Identificatiegegevens en contactinformatie: naam en voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres.
 • Persoonlijke bijzonderheden en gegevens betreffende de samenstelling van het gezin: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.


3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens? 


Als algemene regel, verzamelen wij de persoonsgegevens rechtstreeks bij u. 

Wij zullen alleen persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, voor zover toegestaan of opgelegd door de toepasselijke wet- of regelgeving en rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. 


4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 


We kunnen uw persoonsgegevens in het bijzonder voor, doch niet beperkt tot, de hierna vermelde doeleinden verwerken: 

 • Tijdens het sollicitatieproces


5. Wat is de rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens?


Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden: 

 • het opmaken tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst en andere daarmee samenhangende contracten;
 • de nakoming van onze wettelijke verplichtingen;
 • uw toestemming, zoals voor gegevens die wij niet vragen, doch die u ons uit eigen beweging bezorgt of voor toevoeging van uw profiel aan onze wervingsreserve, enz.;
 • onze gerechtvaardigde belangen, zoals de naleving van onze administratieve en vennootschapsrechtelijke verplichtingen, enz.


6. Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door? 


In zoverre toegestaan door de toepasselijke wet-of regelgeving, kunnen we uw persoonsgegevens onder meer delen met: 

 • onze werknemers en medewerkers die bij de sollicitatie en de beoordeling van kandidaturen betrokken worden;
 • onze dienstverleners (daarin begrepen, onze ICT-providers en sociaalrechtelijke dienstverleners); en
 • andere partijen die uw persoonsgegevens nodig hebben.


7. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd? 


Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, die omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het opstellen en bijhouden van beleid- en proceduredocumenten met betrekking tot informatiebeveiliging en gegevensbescherming;
 • het beoordelen en beheer van risico’s en incidenten;
 • het uitvoeren van technische beveiligingscontroles, zoals het gebruikmaken van informatieclassificatie, toegangscontrole en authenticatiemethoden, fysieke/omgevings-/netwerks/perimeterscontroles, technologieën zoals encryptie, anonimisering, pseudonimisering of segmentering, technologieën voor indringerdetectie en -preventie, monitoring- en antimalwaresoftware; gegevensback-up, bedrijfscontinuïteit en noodherstel, enz.;
 • het onderzoek naar informatiebeveiligingsprogramma van leveranciers;
 • het organiseren van bewustmakingsopleidingen;
 • het deelnemen aan beveiligingscertificeringsproces en het uitvoeren van audits;


8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?


Gegevens van niet-weerhouden sollicitanten worden na de afsluiting van de aanwervingsprocedure bijgehouden om eventueel later terug op te roepen voor een vacature. Gegevens worden drie jaar lang bijgehouden, hierna wordt toestemming gevraagd om deze opnieuw te mogen bewaren.

Gegevens van weerhouden sollicitanten worden toegevoegd aan uw personeelsdossier. In dit geval verwijzen wij u naar onze privacyverkaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de werknemers.


9. Wat zijn uw rechten als betrokkene?


Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschikt u als betrokkene over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:

 • Recht om uw gegevens in te kijken; 
 • Recht om uw gegevens aan te passen;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om de gegevensverwerking te beperken;
 • Recht om uw gegevens te laten wissen;
 • Recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om uw gegevens over te dragen;
 • Recht om klachten in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.


Wij dienen u erop te wijzen dat deze rechten niet altijd absoluut zijn, dat wij in bepaalde omstandigheden gerechtigd zijn of zelfs wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens verder te verwerken en dat wij derhalve niet steeds (volledig) aan uw verzoek kunnen tegemoetkomen. In dat geval zullen wij u hierover informeren.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen, behoudens in geval van misbruik en in welk geval wij gerechtigd zijn administratiekosten aan te rekenen om aan uw verzoeken te voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, als u zich vragen stelt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beheren, of als u uw rechten wenst uit te oefenen, neem dan per e-mail contact op met: security@dynapps.be

De gegevensbeschermingsauthoriteit kan helpen met verdere geschillen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina, u kan hen bereiken via: contact@apd-gba.be